Top Definition
1. (verb) Smelling your armpits to make sure they don't smell bad.
2. (noun) An instance of pit checking.
1. *sniff* What's that smell? Pit checking time!
2. Man, I just did a pit check, my pits stink!
লিখেছেন- kikanjuuneko 29 de সেপ্টেমবার de 2004
ফ্রী দৈনিক ই-মেইল

ফ্রী Urban প্রতিদিনের নির্বাচিত শব্দ পেতে নিচে আপনার ই-মেইল ঠিকানা লিখুন!

daily@urbandictionary.com থেকে ই-মেইল পাঠানো হয়ে। আমারা আপনাকে কখনো স্প্যাম করব না।

×